رفتن یا ماندن

 

 

وقتی چشات بازه بازه، نمیتونی ببینی  یه راه تازه
وقتی تاریکی تو راهت باشه میبینی روزاتُ تو ماه کامل
جاده ی ماه به آفتاب، نجاتِ وُ تنها راه به بالاست

میرسی به نور کامل اگه دست های تو باشه باهاش