ساحر دریاها

۱
aa
Allure of the Seas

اوج عظمت در قالب یک کشتی مسافر بری.۲

ساحر دریا ها به تازگی به آب انداخته شد.

 

 

اتاق های این شهر آبی گنجایش ۵۴۰۰ مسافر را دارد که ۲۵۰۰ خدمه و کارکنان در این کشتی مشغول به کار هستند.